Share your feedback with us! > Click < แบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา!

การเข้าใจและการใช้งาน Pressure Transmitter ในอุตสาหกรรม

การเข้าใจและการใช้งาน Pressure Transmitter ในอุตสาหกรรม

ความหมายและหลักการทำงานของ Pressure Transmitter

Pressure Transmitter หรือ เครื่องส่งสัญญาณแรงดัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดแรงดันในระบบต่างๆ และแปลงค่าแรงดันนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถส่งไปยังเครื่องมือวัดหรือระบบควบคุมได้ โดยทั่วไปจะแปลงค่าแรงดันเป็นสัญญาณ 4-20 mA หรือ 0-10V ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ประเภทของ Pressure Transmitter

  1. Absolute Pressure Transmitter: วัดแรงดันโดยเทียบกับแรงดันสูญญากาศอย่างสมบูรณ์
  2. Gauge Pressure Transmitter: วัดแรงดันโดยเทียบกับแรงดันบรรยากาศ
  3. Differential Pressure Transmitter: วัดความแตกต่างของแรงดันระหว่างสองจุด

การใช้งานในอุตสาหกรรม

Pressure Transmitters มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น:

  • อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและก๊าซ: ใช้ในการควบคุมกระบวนการและตรวจสอบความปลอดภัย
  • อุตสาหกรรมอาหารและยา: สำคัญในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิต
  • การจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสีย: ใช้ในการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ

การเลือกและติดตั้ง

เมื่อเลือก Pressure Transmitter ควรพิจารณา:

  • ช่วงการวัด (Range): ต้องเลือกให้ตรงกับช่วงแรงดันที่ต้องการวัด
  • ความแม่นยำ (Accuracy): ความสามารถในการให้ค่าวัดที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม: ความสามารถในการทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ความชื้น, การกัดกร่อน

Leave a comment

Please note: comments must be approved before they are published.